Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 AWsomm: het bedrijf dat wijnlessen aanbiedt en verkoopt via een online platform.
1.2 Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie aangaat met AWsomm.
1.3 Dienst: de wijnles of reeks wijnlessen die door AWsomm worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens AWsomm.

3. Inschrijving en Betaling
3.1 De klant kan zich via de website van AWsomm inschrijven voor wijnlessen.
3.2 De betaling dient voorafgaand aan de lessen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

4. Annulering door de Klant
4.1 De klant heeft het recht om de inschrijving voor een wijnles tot 7 dagen voor aanvang te annuleren. In dat geval wordt het volledige bedrag gerestitueerd.
4.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de les, wordt 50% van het totale bedrag gerestitueerd.
4.3 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les is er geen recht op restitutie.

5. Annulering door AWsomm
5.1 AWsomm behoudt zich het recht voor om een les te annuleren of te verzetten bij onvoldoende inschrijvingen, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden.
5.2 Bij annulering door AWsomm heeft de klant recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag of verplaatsing naar een andere les.

6. Ziekte en Afwezigheid
6.1 Bij ziekte of verhindering van de docent zal AWsomm trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit niet mogelijk is, wordt de les verzet naar een nieuwe datum.
6.2 Indien een klant door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij een les, is er geen recht op restitutie. De klant mag wel een vervangende deelnemer sturen.

7. Intellectueel Eigendom
7.1 Het cursusmateriaal en de online content van AWsomm zijn intellectueel eigendom van AWsomm en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, verspreid of op andere wijze worden gebruikt.

8. Aansprakelijkheid
8.1 AWsomm is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van de deelname aan de lessen.
8.2 AWsomm draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de lessen.

9. Klachten en Geschillen
9.1 Klachten over de diensten dienen binnen 7 dagen na constatering schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan AWsomm.
9.2 Geschillen tussen de klant en AWsomm zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar AWsomm gevestigd is.

10. Wijziging van Voorwaarden
10.1 AWsomm behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2 Wijzigingen zullen van kracht worden na publicatie op de website van AWsomm.

Door een dienst te bestellen bij AWsomm, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.